Karty techniczne

Karta gwarancyjna Equitone

Karta gwarancyjna Equitone

Karta gwarancyjna Equitone WZÓR

wzr_karta_gwarancyjna_equitone_euronit_elewacje

WARUNKI GWARANCJI

§ 1.

1. Etex Building Materials Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olkuszu wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000114321, kapitał zakładowy 109 500 000 PLN, REGON: 811145245, NIP: 8522097221 (zwana dalej EBM Polska) udziela na zasadach określonych w niniejszych warunkach gwarancji, bezpłatnej, ograniczonej, gwarancji jakości na produkty wymienione w Karcie Gwarancyjnej znajdującej się na odwrocie tej karty, które zwane są dalej „Przedmiotem gwarancji”.

2. Gwarancja obowiązuje przez okres 60 miesięcy, począwszy od daty wydania Kupującemu Przedmiotu gwarancji lub daty wpisanej do Karty Gwarancyjnej, jeżeli daty te nie są tożsame.

3. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Gwarancją są objęte tylko i wyłącznie wady w zakresie braku odporności Przedmiotu gwarancji na działanie mrozu i wody przewidziane zgodnie z normami wskazanymi w Kartach Towarów udowodnione, jako powstałe wskutek błędów w produkcji lub/i wad samego materiału, które to wady wpływają na jakość wodoodporności i mrozoodporności Przedmiotu gwarancji. Karty Towarów Przedmiotu Gwarancji dostępne są w kartach katalogowych Equitone Przedmiotu gwarancji opublikowanych na stronach internetowych www.equitone.pl (w sekcji Dokumenty techniczne)

5. Gwarancja jakości na Przedmiot gwarancji udzielona jest wyłącznie na produkty zastosowane oraz zamontowane zgodnie z zasadami techniki, sztuki budowlanej oraz normami i Kartami Towarów w zakresie i na zasadach opisanych w Warunkach Gwarancji. Odpowiedzialność za ich przestrzeganie ponosi nabywca i podmioty, którym przekazał on Przedmiot gwarancji do stosowania.

§ 2.

1. Gwarancja uprawnia do uzyskania ze strony EBM Polska jednego z poniżej wskazanych świadczeń:

a) naprawę Przedmiotu gwarancji w całości lub w części, w zakresie w jakim wady się ujawniły lub

b) dostarczenie Przedmiotu gwarancji wolnego od wad w całości lub w części, w zakresie w jakim wady się ujawniły, a w przypadku wycofania Przedmiotu gwarancji z produkcji EBM dostarczenia zamienników dla danego Przedmiotu gwarancji, przez co rozumie się produkty dostępne w asortymencie EBM o najbardziej zbliżonych cechach do Towaru podlegającego wymianie lub

c) zwrot wartości wadliwych elementów Przedmiotu gwarancji do wysokości ich wartości w dniu nabycia.

2. Wyłączne prawo do wyboru i określenia sposobu usunięcia wady Przedmiotu gwarancji, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszych warunków gwarancji posiada EBM Polska.

3. Z uwagi na fakt, że Przedmiotem gwarancji są materiały budowlane nabywca zobowiązany jest przeciwdziałać powiększaniu szkody wynikłej z ewentualnej wadliwości Towaru. Tym samym jest on zobowiązany powstrzymać się od użycia Towarów w procesie budowlanym, jeżeli reklamowana wada Towaru była możliwa do stwierdzenia przed wbudowaniem lub innym użyciem Towaru. EBM Polska nie ponosi kosztów demontażu i ponownego montażu Przedmiotu gwarancji.

§ 3.

1. Warunkiem realizacji uprawnień z tytułu gwarancji jest:

a) dostarczenie w oryginale wypełnionej karty gwarancyjnej wystawionej przez EBM Polska na Przedmiot gwarancji,

b) zgłoszenie swoich uprawnień z tytułu gwarancji w okresie jej obowiązywania i nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wykrycia wady Przedmiotu gwarancji,

c) zastosowanie przy montażu Przedmiotu gwarancji wyłącznie materiałów dopuszczonych przez EBM Polska, jakie zostały wymienione w Instrukcji montażu Przedmiotu gwarancji dostępnej na stronie internetowej www.equitone.pl,

d) prawidłowy montaż Przedmiotu gwarancji zgodnie z Instrukcją montażu Przedmiotu gwarancji dostępnej na stronie internetowej www.equitone.pl oraz zasadami wskazanymi w §1 ust.5 powyżej,

e) zapłata całości ceny za Przedmiot gwarancji.

2. Wady Przedmiotu gwarancji powinny być zgłaszane do EBM Polska na piśmie wraz ze wskazaniem miejsca, typu i rozmiaru wady. Zaleca się poprzedzenie zgłoszenia pisemnego informacją przesłaną faksem lub wiadomością na pocztę internetową. Do reklamacji winny być załączone zdjęcia ujawnionych wad Przedmiotu gwarancji.

3. Uprawiony z tytułu gwarancji zobowiązany jest, pod rygorem wygaśnięcia uprawnień z tytułu gwarancji,udostępnić w każdym czasie przedstawicielowi EBM Polska miejsce, w którym wystąpiły wady Przedmiotu gwarancji, oraz wyraża zgodę na sporządzenie dokumentacji z takiej wizji lokalnej, w tym w szczególności na wykonanie fotografii oraz ich wykorzystywanie w procesie związanym z reklamacją.

4. EBM Polska dołoży wszelkich starań by dokonać zbadania zasadności reklamacji w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia, licząc termin od dnia wpływu do siedziby EBM Polska pisemnej reklamacji. EBM Polska zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, w szczególności jeżeli będzie to technologicznie uzasadnione rodzajem wady lub produktu, w tym zwłaszcza jeżeli zaistnieje konieczność zbadania Przedmiotu gwarancji przez producenta. EBM Polska poinformuje o wydłużonym czasie oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji w ciągu 14 dni od wpływu reklamacji, o jakim mowa powyżej.

5. W przypadku, gdy reklamacja w zakresie usunięcia wady Przedmiotu gwarancji została uznana, EBM Polska zobowiązuje się usunąć wadę w terminie do 30 dni od dnia przekazania informacji o uznaniu reklamacji, chyba że wystąpią okoliczności niezależne od EBM Polska uniemożliwiające dotrzymanie w/w terminu lub strony podejmą rozmowy, o innej formie zaspokojenia roszczeń reklamacyjnych niż naprawa lub dostarczenie Towarów wolnych od wad.

6. Żadne roszczenia gwarancyjne nie przysługują, jak długo cena zakupu Przedmiotu gwarancji nie zostanie w całości uregulowana.

§ 4.

Wszelka odpowiedzialność EBM Polska z tytułu gwarancji jest ograniczona do wysokości wartości Przedmiotu gwarancji, wskazanej w dokumencie jego zakupu.

§ 5.

1. Gwarancja nie obejmuje zwłaszcza:

a) naturalnego odbarwienia się oraz przebarwień i różnic kolorystycznych Przedmiotu gwarancji spowodowanego warunkami atmosferycznymi lub działaniem innych agresywnych środków chemicznych lub normalnymi cechami materiału, z jakiego Przedmiot gwarancji został wykonany,

b) ze względu na zastosowanie naturalnego składnika wiążącego jakim jest cement, ewentualnego powstania wykwitu na Przedmiocie gwarancji,

c) zmian spowodowanych eksploatacją Przedmiotu gwarancji, w tym, w szczególności:• zacieków z parapetów okiennych;• chemicznych, biologicznych i mechanicznych uszkodzeń jak np.: rdza, kurz, zanieczyszczenia farbą;• uszkodzeń wywołanych przez osoby trzecie;• uszkodzeń wynikających z działania siły wyższej.

2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż na eksponowanej ścianie, powierzchni lub fasadzie Przedmiot gwarancji będzie narażony na zmienne warunki pogodowe zależne od lokalizacji, ustawienia, nachylenia i okresu ekspozycji. Może to powodować naturalne starzenie się materiału bazowego i powłoki (środka osłaniającego) spowodowane zmianami pogodowymi, a także ich blaknięcie wywołane nasłonecznieniem lub narażeniem na inne czynniki chemiczne, które to zmiany gwarancja nie obejmuje.

§ 6.

W przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń reklamacyjnych, klient ponosi koszty związane z podjętymi przez EBM Polska czynnościami postępowania reklamacyjnego.

§ 7.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień osoby, która nabyła Przedmiot gwarancji od podmiotu innego niż EBM Polska tak w zakresie gwarancji jak i rękojmi, jeżeli takie uprawnienia zostały udzielone lub przysługują na mocy odrębnych przepisów prawa.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *